Priestory sú monitorované kamerovým systémom

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

poskytujeme nasledujúce údaje

Prevádzkovateľ:

BCP  s r.o.

Polianky 5

841 01    Bratislava

Zapísaná v OR Ba I., odd. Sro, vložka č. 122685B

IČO:  51 103 010

IČ DPH:     SK2120595807

Tel.: +421903424042

E-mail: kristel.kurt@gmail.com

Zodpovedná osoba: Kurt Kristel

Dotknuté osoby

Klienti, dodávatelia, zamestnanci, bývalí zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov a bývalých zamestnancov, iné blízke osoby zamestnancov a bývalých zamestnancov, príp. iné návštevy v priestoroch prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely s právnymi základmi:

  • ochrana majetku prevádzkovateľa (oprávnený záujem prevádzkovateľa)
  • monitorovanie zamestnancov (osobitý zákon § 13 ods. 4 Zákonníka práce. Monitorovanie zamestnancov)

Aké osobné údaje budeme na tieto účely spracovávať?

Kamerové záznamy v priestoroch prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje chránime:

Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a s týmto cieľom sme prijali rad zásadných opatrení. Implementovali sme riešenia slúžiace na ochranu osobných údajov pozostávajúce z celého radu technických, organizačných aj personálnych opatrení a postupov. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov. Zaručujeme tak ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať?

Vaše osobné údaje spracovávať na vymedzené účely podľa zákonom stanovených lehôt, t.j. 15 dní.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje, sú:

  • Firma poskytujúca správu a servis počítačovej techniky
  • Firma poskytujúca správu a údržbu PCO, technické zásahy, inštalácie a servisy súvisiace s bezpečnostnými technológiami
  • Advokátske a právne kancelárie
  • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.